Zgjidhet statusi i nepunesve te Radiodifuzionit te Maqedonise

Rritje inkrementale të kapitalit njerëzor përmes krijimit të një akti të sistematizimit, analizës funksionale dhe marrëveshjes kolektive me rregullore të inkorporuar për paga gjë që ndikon drejtpërdrejt në kthimin e dinjitetit të punonjësve tanë dhe shtytjes së NP RDN.

Инкрементално зголемување на човечкиот капитал постигнавме преку креирање на акт на систематизација, функционална анализа и колективен договор со инкорпориран правилник за плати што директно влијае врз враќање на дигнитетот на нашите вработени и пропулзија на ЈП НРД.

Kumtesë e rëndësishme mbi marrëveshjen kolektive nga zv drejtori Abdulla Bajrami

Related Posts

About The Author